[sp_responsiveslider limit="-1"]

Domain

03

1. ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์(โดเมน)ที่ต้องการ ว่างหรือมีเจ้าของแล้ว
2. เมื่อได้ชื่อเว็บที่ต้องแล้วให้อีเมล์ขอใบเสนอราคาที่ info@webhost.in.th
3. ทำการชำระค่าบริการ รายละเอียดดูได้ที่ payment
4. แจ้งการชำระเงินได้ที่ อีเมล์ info@webhost.in.th
5. ท่านจะรับได้รหัสการใช้งาน ภายใน 24 ชั่วโมง

04

จดทะเบียนโดเมนเนมใหม่, โอนย้าย, ต่ออายุ
นามสกุลโดเมน .com .in.th .net .org .info co.th ac.th go.th or.th
ราคาต่อปี 500 บาท 600 บาท 800 บาท
โปรโมชั่น-วันนี้ 399 บาท 599 บาท 699 บาท

เป็นเจ้าของโดเมน 100% สามารถแก้ไขโดเมนได้แบบ Real-time รับรองท่านเป็นเจ้าของ 100%

 โปรโมชั่น .th .ไทย ประจำปี 2562
จดโดเมนใหม่ในราคาพิเศษ
.in.th 362.-/ .co.th .ac.th .go.th .or.th  662.-/

หมวดหมู่ชื่อโดเมน .th และ .ไทยประกอบด้วย 7 หมวดหมู่ ดังนี้
.ac.th หรือ .ศึกษา.ไทย สำหรับสถานศึกษา
.co.th หรือ .ธุรกิจ.ไทย สำหรับธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือเครื่องหมายการค้า
.go.th หรือ .รัฐบาล.ไทย สำหรับส่วนราชการและโครงการในกำกับของหน่วยงานภาครัฐ
.mi.th หรือ .ทหาร.ไทย สำหรับหน่วยงานทางทหาร
.net.th หรือ .เน็ต.ไทย สำหรับผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
.or.th หรือ .องค์กร.ไทย สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชนหรือโครงการเพื่อสังคม
.in.th หรือ .ไทย สำหรับบุคคลทั่วไป (รวมทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามกฎหมาย)

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมน .th
1 ชื่อโดเมน .th แต่ละชื่อจะต้องประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ (a-z) และ/หรือ ตัวเลขอารบิค (0-9) โดยชื่อโดเมนต้องมีความยาวอย่างน้อย 2 ตัว แต่ไม่เกิน 63 ตัว
2 ชื่อโดเมนประกอบด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ “-” (เครื่องหมายขีดสั้น) คั่นระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขได้ ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ใช้ในลำดับเริ่มต้นหรือลงท้ายของชื่อ และไม่สามารถใช้เรียงติดกันได้
ชื่อโดเมนที่เลือกจะต้องใช้ตัวอักษรที่มาจากชื่อภาษาอังกฤษของชื่อต่างๆ ดังต่อไปนี้ ยกเว้นได้ระบุเป็นอย่างอื่นใน นโยบายเฉพาะเจาะจงตามหมวดหมู่ชื่อโดเมน
2.1 กรณีตั้งชื่อโดเมนตามชื่อองค์กรหรือชื่อหน่วยงาน ชื่อที่เลือกนั้นจำเป็นต้องสื่อถึงชื่อองค์กรหรือชื่อหน่วยงานอย่างชัดเจน โดยอาจเป็นชื่อเต็ม ชื่อย่อ คำหรืออักษรย่อที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อองค์กรหรือชื่อหน่วยงาน ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมตัวอักษรหรือตัวเลข
2.2 กรณีตั้งชื่อโดเมนตามชื่อโครงการ ชื่อที่เลือกนั้นจำเป็นต้องสื่อถึงชื่อโครงการนั้นได้อย่างชัดเจน โดยอาจเป็นชื่อเต็ม ชื่อย่อ คำหรืออักษรย่อที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อโครงการ ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมตัวอักษรหรือตัวเลข
2.3 กรณีตั้งชื่อโดเมนตามเครื่องหมายการค้า ชื่อนั้นจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้าทุกประการ ทั้งตัวอักษรและตัวเลข (ไม่อนุญาตให้แปลงเครื่องหมายรูปภาพเป็นชื่อหรือคำหรืออักษรได้)
4 ชื่อโดเมนจะต้องไม่เป็นคำสงวนและคำเฉพาะ เช่น
4.1 คำที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์ และสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์
4.2 คำที่กระทบต่อความละเอียดอ่อนทางด้านศาสนาและความเชื่อ
4.3 คำที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด รวมไปถึงการใช้ คำล้อเลียน เสียดสีประชดประชัน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง เกลียดชัง
4.4 คำที่เป็นชื่อประเทศ จังหวัด รัฐ เมืองรวมถึงสถานที่อันเป็นสาธารณะต่างๆ หรือสื่อถึงชื่อเหล่านั้น
4.5 คำหยาบหรือคำที่ผิดต่อหลักศีลธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงคำที่มิได้เป็นคำหยาบโดยตัวเองแต่เกิดจากกระบวนการบางอย่าง เช่น การผวนคำ เป็นต้น
4.6 คำที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์
สามารถดูคำสงวนและคำเฉพาะได้ที่ http://reserv.thnic.co.th/
5 ทีเอชนิคขอสงวนสิทธ์ในการพิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมน .ไทย
1 ชื่อโดเมน .ไทย แต่ละชื่อจะต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาไทย พยัญชนะ(ก-ฮ ฤ ฤา ฦา) สระ วรรณยุกต์ ยมก(ๆ) พินทุ(อฺ) นฤคหิต (อํ) ไปยาลน้อย(ฯ) การันต์(_์) และ/หรือ เลขไทย (๐-๙) โดยชื่อโดเมนจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2 ตัว แต่ไม่เกิน 63 ตัว
2 ชื่อโดเมน .ไทย ประกอบด้วยตัวเลขอารบิก (0-9) ได้ แต่จะต้องประกอบกับตัวอักษรภาษาไทยที่กล่าวไว้ข้างต้นอย่างน้อย 1 ตัว
3 ชื่อโดเมนประกอบด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ “-” (เครื่องหมายขีดสั้น) คั่นระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขได้ ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้ในลำดับเริ่มต้นหรือลงท้ายของชื่อ และไม่สามารถใช้เรียงติดกันได้
4 การตั้งชื่อโดเมน .ไทย โดยอ้างอิงจากชื่อองค์กรหรือหน่วยงาน ชื่อโครงการ หรือชื่อเครื่องหมายการค้า ให้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับการตั้งชื่อโดเมน .th ข้อ 3
5 ชื่อโดเมน .ไทย จะต้องไม่เป็นคำสงวนและคำเฉพาะ ให้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับการตั้งชื่อโดเมน .th ข้อ 5
6 ชื่อโดเมนภาษาไทยภายใต้ .ไทย ที่จดทะเบียนคู่กับชื่อโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th จะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน ได้แก่ อ่านออกเสียงไดตรงกัน (พ้องเสียง) ความหมายตรงกัน (คำแปล) หรือเป็นคำอ่าน (ทับศัพท์) โดยอาจเป็นชื่อเต็ม ชื่อย่อ คำหรืออักษรย่อที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อตามเอกสารประกอบ ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมตัวอักษรหรือตัวเลข
หมายเหตุ ให้อ้างอิงคำพ้องเสียง คำแปล หรือ คำทับศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานราชบัณฑิตย	สภาหรืออ้างอิงตามพจนานุกรมที่มีมาตรฐาน


รายละเอียดคลิกที่นี่